A hal mérgezés tünetei, a fő okok

Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit

Alighanem ördög vezet. Összevissza, körbejár. Hányan vannak, hová űzik E jajongó sereget? Boszorkányt kísérnek nászba, Házimanót temetnek?

Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit

Puskin] Vala pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen; és kérék őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek.

És megengedé nékik. És minekutána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba; és a disznónyáj a meredekről a tóba rohana, és megfullada. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutának, és elmenvén, hírré adták a városban és a falukban.

Kimenének azért megnézni, mi történt; és menének Jézushoz, és ülve találák az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, a Jézus lábainál; és megfélemlének. Elbeszélék pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngös. Ezek a részletek azonban csak bevezetésül szolgálnak a tervezett krónikához, maga a történet, amelyet le akarok írni, az után következik. Nyíltan megmondom: Sztyepan Trofimovics állandóan valami különleges, hogy úgy mondjam, polgári szerepet játszott közöttünk, és szinte szenvedélyesen szerette ezt a szerepet annyira, hogy azt hiszem, enélkül meg se tudott volna lenni.

No nem mintha színpadi színészhez akarnám hasonlítani - isten őrizz! Mindez talán megszokásból, vagy helyesebben: a szép polgári magatartás kellemes ábrándjához való, gyermekkora óta szakadatlanul tartó és nemes vonzódásból eredt. Ennek a két szónak van valami sajátos klasszikus fénye, amely egyszer s mindenkorra elbűvölte, és ahogy később, az évek hosszú során mind magasabbra emelte a saját szemében, végül egy bizonyos, igen magas és a hiúságának nagyon hízelgő piedesztálra állította.

Egy múlt századi Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit angol regényben egy bizonyos Gulliver, hazatérve a liliputiak országából, ahol az emberek alig két hüvelyk magasak voltak, annyira megszokta, hogy óriásnak tartsa magát közöttük, hogy London utcáin járva önkéntelenül rákiáltott a járókelőkre meg a fogatokra: térjenek ki előle, és vigyázzanak, nehogy még eltapossa őket; azt képzelte ugyanis, hogy ő még mindig óriás, azok meg picinyek. Emiatt kinevették és szidalmazták, sőt a goromba kocsisok meg is csapkodták ostorukkal az óriást; de vajon igazuk volt-e?

Mit nem tesz a megszokás?! A megszokás majdnem ugyanoda juttatta Sztyepan Trofimovicsot is, csak éppen ártatlanabb és - ha szabad így kifejezni - jámborabb formában, mert hiszen remek ember volt. Én éppenséggel azt hiszem, hogy végül mindenki mindenütt elfelejtette; de azt már semmiképp se lehet mondani, hogy azelőtt egyáltalán nem ismerték.

Kétségtelen, hogy egy ideig ő is előző nemzedékünk néhány ünnepelt Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit híres csoportjához tartozott, és sok akkori forrófejű ember egy darabig - egyébként csupáncsak egyetlen röpke pillanatig - csaknem együtt emlegette a nevét Csaadajev, Belinszkij, Granovszkij és a külföldön csak akkor kezdő Herzen nevével.

Legnagyobb meglepetésemre, viszont kétségtelenül hiteles forrásból, csak most, a napokban tudtam meg, hogy Sztyepan Trofimovics egyáltalán nem száműzetésben élt köztünk, kormányzóságunkban, ahogy általában gondolták nálunk, sőt még paraziták a középháton felügyelet alatt sem állt soha.

Ezek után elmondhatjuk: mi mindenre képes tulajdon képzeletünk! Egész életében őszintén hitte, hogy bizonyos körökben állandóan félnek tőle; hogy minden lépését szüntelenül számon tartják és ismerik, és hogy a három kormányzó mindegyike - akik a legutóbbi húsz év alatt nálunk egymást követték - már akkor, amikor ideérkezett, hogy átvegye a kormányzóság igazgatását, elsősorban őt illetően 5 bizonyos különleges, gondok árnyékolta elképzelést hozott magával, amelyet a kormányzóság átadásakor felülről sugalmaztak neki.

Ha valaki akkor megcáfolhatatlan bizonyítékokkal meggyőzi az igen tisztelt Sztyepan Trofimovicsot, hogy egyáltalán nincs mitől tartania, feltétlenül megsértődik. Holott igen okos és tehetséges ember volt, hogy úgy mondjam, szinte a tudomány embere, ámbátor a tudományban De hát nálunk, Oroszországban, ez lépten-nyomon megesik a tudomány embereivel. Amikor visszatért külföldről, immár a negyvenes évek legvégén, előadóként tündökölt egy egyetemi katedrán.

De csak néhány előadást sikerült tartania, mégpedig, azt hiszem, az arabusokról; úgyszintén sikerült megvédenie ragyogó értekezését Hanau német kisvárosnak az és közötti időszakban csírázó polgári és Hanza-városi jelentőségéről, valamint azokról a sajátos és homályos okokról, amelyek miatt ez a jelentőség egyáltalán nem bontakozott ki. Ez az értekezés ügyes és fájdalmas szúrás volt az akkori szlávbarátoknak, és közöttük egy csapásra igen sok ádáz ellenséget szerzett neki.

Halak mérgezése: a fő tünetek, a diagnózis | Kompetensek az egészséggel kapcsolatban az iLive-n

Később - egyébként immár katedrájának elvesztése után - még sikerült megjelentetnie hogy úgy mondjam, bosszúból, és hogy megmutassa, kit vesztettek el egy haladó havi folyóiratban, amely Dickensből fordíttatott, és Georges Sandot népszerűsítette, egy mélyenszántó tanulmány elejét; azt hiszem, arról szólt, mi volt az oka bizonyos korszakban bizonyos lovagok rendkívüli erkölcsi nemességének, vagy valami efféléről.

Mindenesetre valami fennkölt és módfelett nemes gondolatot fejtett ki benne. Később azt beszélték, hogy a tanulmány folytatását sürgősen betiltották, sőt a haladó folyóiratnak kellemetlenségei is voltak a már közölt első fele miatt.

Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit

Ez nagyon is megtörténhetett, mert mi meg nem történt akkoriban? Ám a jelen esetben valószínűbb az, hogy nem történt semmi, és hogy maga a szerző volt lusta befejezni a tanulmányt. Nem tudom, igaz-e, de azt is állították, hogy ugyanakkor Pétervárott lelepleztek egy óriási, harmincfőnyi természetellenes és államellenes társaságot, amely kis híján megrendítette a rendszert.

Azt beszélték, hogy magát Fourier-t akarták fordítani. A sors szeszélyéből épp akkor kobozták el Moszkvában Sztyepan Trofimovicsnak egy terjedelmes költeményét is, amelyet még vagy hat évvel korábban, Férgek fájdalma az alsó hasban, legelső ifjúsága idején írt, és amely másolatokban kézről kézre járt két irodalomkedvelő és egy diák közvetítésével. Ez a költemény most a fiókomban hever; csak tavaly kaptam magától Sztyepan Trofimovicstól, majdnem friss, saját kezű másolatban, pompás piros szattyánkötésben.

Egyébként van benne költészet, sőt némi tehetség is; furcsa mű, de akkoriban vagyis pontosabban a harmincas években gyakran írogattak efféléket.

A tartalmát nemigen tudnám elmondani, mert az igazat megvallva, semmit sem értek belőle. Valami lírai-drámai formába öntött allegória, mely a Faust második részére emlékeztet. A színjátékot nők kara nyitja meg, majd férfiak, aztán valamiféle felsőbb erők kara cső giardiasissal, a legvégén meg olyan lelkeké, amelyek még nem éltek, de nagyon szeretnének élni egy kicsit.

Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit

Mindezek a karok valami igen homályos dologról, többnyire valamiféle átokról énekelnek, de a mélyebb humor árnyalatával. Általában mindenki Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit énekel, ha pedig beszélnek, akkor valahogy homályosan szidják egymást, de megint csak a legmélyebb jelentőség árnyalatával.

Végül ismét változik a szín, megjelenik egy vad vidék, ahol a szirtek között egy civilizált fiatalember bolyong, holmi füveket tépdes és szopogat, a tündérnek arra a kérdésére meg, hogy miért szopogatja ezeket a füveket, azt feleli: mivel úgy érzi, hogy túlteng benne az élet, feledést keres, és ezeknek a füveknek a nedvében találja meg, de a legfőbb kívánsága, 6 hogy minél hamarabb elveszítse az eszét ez a kívánság talán fölösleges is. Ezután fekete lovon egyszer csak beléptet egy leírhatatlanul szép ifjú, akit roppant tömegben követ mindenféle-fajta nép.

  1. Előrejelzés A hal népszerű termék, ami asztalunkon, hétköznapokon és ünnepeken történik.
  2. Перед отлетом хочу вам сказать кое-что.
  3. A Giardia paraziták kezelése

Az ifjú a halált személyesíti meg, és minden nép mohón arra vágyik. Végül, immár a legutolsó jelenetben hirtelen feltűnik a Bábel tornya, és valamiféle vasgyúrók az új remény énekével végül is felépítik, és amikor már a legteteje is elkészül, akkor az ég ura, mondjuk, az Olümposzé, komikus módon elmenekül, a magára ébredő emberiség pedig az ő helyét elfoglalva, a dolgok új felfogásával nyomban új életet kezd.

Nos hát ezt a költeményt találták veszélyesnek annak idején.

Tavaly azt javasoltam Sztyepan Trofimovicsnak, hogy jelentesse meg írását, mivel napjainkban már teljesen ártatlan, de javaslatomat látható bosszúsággal elvetette. Nem tetszett neki az a véleményem, hogy a mű teljesen ártatlan, és épp ennek tulajdonítom, hogy két egész hónapon át eléggé rideg volt hozzám. És mi történt? Majdnem ugyanakkor, amikor azt ajánlottam, hogy jelentesse meg itt - kiadják költeményünket ott, vagyis külföldön, egy forradalmi gyűjteményben, mégpedig teljesen a Sztyepan Trofimovics tudta nélkül.

Először megrémült, rohant a kormányzóhoz, és írt egy igen nemes hangú önigazoló levelet Pétervárra; kétszer is felolvasta nekem, de nem küldte el, mert nem tudta, rossz lehelet paraziták nyomai a testben címezze.

Egyszóval nagy izgalomban volt egy álló hónapig, de biztosra veszem, hogy szívének legtitkosabb rejtekében rendkívül boldog volt. Szinte vele aludt a gyűjtemény tiszteletpéldányával, nappal pedig a matraca alá dugta, még azt sem engedte, hogy a galandféreg kezelésére megigazítsa az ágyát, és bár mindennap valami táviratot várt valahonnan, fölényesen viselkedett.

Nem jött semmiféle távirat. Ekkor aztán velem is kibékült, ami megint csak szelíd és megbocsátó szívének rendkívüli jóságát bizonyítja.

Pedig ha a teljes igazságot akarjuk megmondani, akkor a pályaváltoztatás igazi oka Varvara Petrovna Sztavroginának, egy altábornagy hitvesének, jelentős vagyonú asszonynak az a még régebbi és most a legfinomabban megújított ajánlata volt, hogy mint felsőbb pedagógus és jó barát - a ragyogó javadalmazásról nem is beszélve - vállalja el egyetlen fiának nevelését és egész szellemi képzését. Ezt az ajánlatot először még Berlinben kapta, éppen akkor, amikor először özvegy lett.

Első felesége egy kormányzóságunkból való, könnyelmű hajadon volt, akit legelső és még meggondolatlan ifjúságában vett el; azt hiszem, hogy ettől az egyébként vonzó teremtéstől sok keserűséget kellett elszenvednie, mivel nem volt elég pénze az eltartásához, és azonkívül még más, immár kényes okokból is. Csemetéjüket már a legelején hazaküldték Oroszországba, és valahol az isten háta mögött, távoli nőrokonoknál, egész idő alatt ott is nevelkedett.

Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit

Sztyepan Trofimovics akkor nem fogadta el Varvara Petrovna ajánlatát, és gyorsan ismét megnősült: egy szűkszavú berlini német nőt vett el még a gyászév letelte előtt, és ami a fő, anélkül, hogy egyáltalán szükség lett volna rá. De ezenkívül más oka is volt, hogy nem fogadta el a nevelői állást: csábította egy felejthetetlen professzor akkoriban világraszóló hírneve, és ő is felrepült arra a katedrára, melyre készült, hogy kipróbálja sasszárnyait.

Majd nemsokára, mikor immár megperzselődött a szárnya, 7 érthető módon eszébe jutott az az ajánlat, amelyet azelőtt is latolgatott.

Amikor pedig hirtelen meghalt a második felesége is, aki még egy évet sem élt vele, végképp elrendeződött minden. Megmondom nyíltan: az egészet Varvara Petrovna lángoló együttérzése és értékes, úgyszólván klasszikus barátsága döntötte el, ha ugyan lehet így jellemezni egy barátságot. Rohant e barátság ölelő karjaiba, és a kapcsolat több mint húsz évig szilárdan fennmaradt. Azt a kifejezést használtam: rohant ölelő karjaiba, de isten őrizzen mindenkit attól, hogy valami fölösleges és léha dologra gondoljon; ezt az ölelést a szó legmagasztosabb erkölcsi értelmében kell felfogni.

Ezt a két oly nagyszerű lényt a legfinomabb és a legtapintatosabb kötelék fűzte össze - örökre. Ezenkívül még azért fogadta el a nevelői állást, mert az az igen kicsiny birtok, amely Sztyepan Paraziták víztestekben megelőzése Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit felesége után maradt, éppen tőszomszédos volt Szkvoresnyikivel, Sztavroginéknak a kormányzóságunkban, városunk közelében fekvő pompás birtokával.

Ezenkívül bármikor megtehette, hogy a dolgozószoba csendjében, az óriási egyetemi elfoglaltságtól immár mentesen, a tudomány ügyének szentelje magát, és a legmélyebbre ható tanulmányokkal gyarapítsa a hazai filológiát. De annak a személynek, akire a nemzeti költő célzott, talán volt is joga ahhoz, hogy egész életén át ilyen értelemben pózoljon, ha kedve tartja, bár ez unalmas dolog.

A mi Sztyepan Trofimovicsunk azonban az igazat megvallva csak utánzó volt az ilyen személyekhez képest, meg aztán bele is fáradt az álldogálásba, és eléggé gyakran lefeküdt pihenni.

De ha pihengetett is, élő szemrehányás jellegét fekvő helyzetben is megőrizte - meg kell adni az igazat - annál is inkább, mert a kormányzóságot tekintve ennyi is elég volt.

Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit

Látták volna csak a klubban, amikor leült kártyázni! Leülök veletek whistezni! Hát összefér ez én velem? Ki a felelős ezért? Ki hiúsította meg az én tevékenységemet, és ki silányította whistezéssé? Eh, pusztulj el, Oroszország! De valójában roppant szeretett kártyacsatákat vívni, és emiatt, kivált az utóbbi időben, gyakran kellemetlen perpatvarai voltak Varvara Petrovnával, annál is inkább, mert állandóan vesztett.

Ám erről majd később. Csak annyit jegyzek meg, hogy különben lelkiismeretes ember volt legalábbis néhaés ezért gyakran szomorkodott. Később a polgári bún kívül kezdte átadni magát a pezsgőzésnek is, de Varvara Petrovna egész életében éberen óvta őt minden közönséges hajlamtól.

Meg ő aztán rá is szorult a dajkálásra, mert néha nagyon furcsán viselkedett: a legfennköltebb búsongás közepette hirtelen a legpóriasabb módon elkezdett nevetni. Olykor, ha rájött, még saját magáról is humoros hangnemben nyilatkozott.

De Varvara Petrovna semmitől se félt annyira, mint ettől a humoros hangnemtől. Klasszikus érdeklődésű, mecénás hajlamú nő volt, aki mindig csak a legmagasztosabb elképzelések nevében cselekedett.

Óriási volt e kiváló hölgy húszéves befolyása szegény barátjára. Külön kellene beszélni róla - meg is teszem. Sőt lehetetlen is elválniuk: az a barát, aki nekivadulva megszakítja a kapcsolatot, elsőnek betegszik meg, és talán bele is hal, ha ez bekövetkezik. Határozottan tudom, hogy Sztyepan Trofimovics többször, mégpedig néha a Varvara Petrovnával való legbizalmasabb négyszemközti ömlengések után, felugrott a díványról, mihelyt az asszony eltávozott, és mindkét öklével döngetni kezdte a falat.

Ez a legcsekélyebb jelképesség nélkül történt, parazita ellen, hogy egyszer még a vakolatot is leverte a falról. Talán azt kérdezik: honnan tudhattam én meg ilyen kényes részleteket?

Medical expert of the article

De hátha magam is tanúja voltam? Hátha maga Sztyepan Trofimovics zokogott többször is a vállamon, miközben élénk színekkel ecsetelte legrejtettebb titkait? És miket, miket nem mondott ilyenkor! De nemcsak énhozzám szaladgált, hanem igen szívhez szóló levelekben, teljes aláírásával magának az asszonynak is bevallotta, hogy nemrég, éppen tegnap azt panaszolta egy kívülálló személynek: Varvara Petrovna hiúságból tartja őt, irigyli tudását és tehetségét, sőt gyűlöli is, csak nem meri nyíltan kimutatni az irigységét, mert fél, hogy ő otthagyja, és ez csorbítaná irodalombaráti hírnevét; hogy ennek következtében megveti magát, és elhatározta, hogy erőszakkal véget vet életének, de most még várja tőle az utolsó szót, amely majd mindent eldönt, és így tovább, ebben a hangnemben.

Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit

Ezek után el lehet képzelni, milyen hisztériáig fajultak néha az ötvenéves csecsemők eme legártatlanabbjának ideges kitörései. Egyszer magam is olvastam egy ilyen levelét valami jelentéktelen ok miatt, de epésen lezajlott torzsalkodásuk után.

Megrémültem és könyörögtem, hogy ne küldje el azt a levelet. Épp az volt a különbség köztük, hogy Varvara Petrovna sohase küldött volna el ilyen levelet. Igaz, Sztyepan Trofimovics a bolondulásig szeretett levelet írni, folyton írt neki, bár egy házban laktak, hisztérikus rohamaiban még naponta kétszer is. Bizonyosan tudom, hogy az asszony mindig a legfigyelmesebben elolvasta ezeket a leveleket, még akkor is, ha kettőt kapott egy napon, elolvasás után pedig, megszámozva és osztályozva, eltette őket egy külön ládikóba; ezenkívül elraktározta őket a szívében is.

Aztán, barátját egész nap bizonytalanságban tartva, teljesen közömbösen viselkedett vele szemben, amikor találkoztak, mintha tegnap egyáltalán semmi se történt volna. Apránként úgy egy parazita csíra Sztyepan Trofimovicsot, hogy az már nem is merte emlékeztetni a tegnapiakra, hanem csak nézegetett a szemébe egy darabig.

De Varvara Petrovna nem felejtett el semmit; ő bezzeg néha túlságosan is hamar felnőtteknél a helminták kezelése gyógynövényekkel, és éppen az asszony nyugalmától felbátorodva gyakran már ugyanazon a napon nevetgélt és gyerekeskedett a pezsgő mellett, ha barátai jöttek.

Milyen epésen nézhetett rá ilyenkor Varvara Petrovna, ő meg semmit se vett észre! Legfeljebb egy hét, egy hónap vagy éppenséggel egy fél év múlva, valami különleges pillanatban, ha véletlenül eszébe jutott ék a parazitáktól ilyen levélből valamelyik kifejezés, aztán meg az egész levél, valamennyi körülménnyel együtt - akkor kezdett hirtelen égni szégyenében, és néha annyira gyötrődött, hogy rohamokban fellépő bélhurutot kapott.

Idegmegrázkódtatásai bizonyos esetekben többnyire ezekkel a bélhuruthoz hasonló sajátos rohamokkal végződtek, amelyek a maga nemében érdekes különlegességre utaltak testi felépítésében.

Varvara Petrovnát bizonyára nagyon sértették is az efféle gyanúsítások. Az örökös gyűlölet, féltékenység és megvetés közepette is valami elviselhetetlen szeretet lappangott benne Sztyepan Trofimovics iránt. Óvta minden porszemtől, huszonkét évig dajkálgatta, egész éjszakákon át nem aludt volna a gondtól, ha Verhovenszkij költői, tudósi, polgári-közéleti tekintélyéről lett volna szó.

Ő találta ki Sztyepan Trofimovicsot, és ő maga volt az első, aki hitt is a találmányában. Sztyepan Trofimovics afféle ábrándja volt Viszont ennek fejében csakugyan sokat, néha valóságos rabszolgaságot követelt tőle.

Azonkívül pedig szinte hihetetlenül haragtartó volt. Eszembe jutott két eset, Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit is mondom. Varvara Petrovna rendkívül értékelte az ilyen látogatásokat, mivel a legelőkelőbb társasággal való összeköttetései a férje halála után mind jobban és jobban meggyengültek, végül teljesen meg is szakadtak. A báró egy órát töltött nála, és teát ivott.

Más senki nem volt ott, de Sztyepan Trofimovicsot odahívta Varvara Petrovna, és fitogtatva bemutatta. A báró már előbb is hallott róla valamit, vagy úgy tett, mintha hallott volna, de teázás közben ritkán fordult feléje. Sztyepan Trofimovics természetesen nem vallhatott szégyent, és különben is igen finom volt marihuána férgek modora. Alighanem eléggé egyszerű származású volt ugyan, de úgy esett, hogy zsenge gyermekkora óta egy előkelő moszkvai házban élt, tehát nyilván példás nevelést kapott; franciául úgy beszélt, mint egy párizsi.

Ilyen módon a bárónak az első pillantásra látnia kellett volna, milyen emberekkel veszi körül magát Varvara Petrovna, még vidéki magányában is. De nem így történt. Amikor a báró határozottan megerősítette a nagy reformról szóló, akkor frissiben elterjedt híreket, Sztyepan Trofimovics egyszer csak nem bírta megállni: éljent kiáltott, sőt egyik kezével tett valami mozdulatot is, amely ujjongást fejezett ki.

Nem hangosan, sőt ízlésesen kiáltott, az is lehet, hogy az ujjongás előre kiszámított volt, a kézmozdulatot pedig a tea előtt egy fél órával tükörnél tanulta be, de valahogy mégse jól sikerült neki, úgyhogy a báró csak egy halvány mosolyt engedett meg magának, noha mindjárt Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit udvariasan betoldott egy mondatot minden orosz szív általános és a várható nagy eseményhez illő meghatottságáról. Aztán hamar elhajtatott, és búcsúzáskor nem felejtette el odanyújtani két ujját Sztyepan Trofimovicsnak is.

Varvara Petrovna a szalonba visszatérve először hallgatott vagy három percig, mintha keresne valamit az asztalon, de egyszer csak odafordult Sztyepan Trofimovicshoz, és villámló szemmel, sápadtan azt sziszegte: - Ezt sohase felejtem el magának! Másnap úgy találkozott jó barátjával, mintha semmi se történt volna, és sohasem említette többé ezt az esetet.

De tizenhárom év múlva egy tragikus pillanatban eszébe jutott, és a szemére vetette, és pontosan ugyanúgy elsápadt, mint tizenhárom évvel korábban, amikor először lobbantotta a szemére.

Ez ötvenöt tavaszán, májusban történt, közvetlenül azután, hogy Szkvoresnyikiben megkapták Sztavrogin altábornagy, e könnyelmű öregember elhunytának hírét, aki gyomorbajban halt meg, úton a Krímbe, ahová azért sietett, mert kinevezték a hadra kelt sereghez. Varvara Petrovna özvegyen maradt, és teljes gyászba öltözött.

Igaz, nem búsulhatott túlságosan, mivel a legutóbbi négy évben teljesen külön élt a férjétől - annyira elütött a természetük - és járadékot folyósított neki. Magának az altábornagynak csupáncsak százötven jobbágya volt, meg a fizetése, Szeretem a füstölt és sült férgek legyeit törzsökös nemessége és a sok-sok összeköttetése; az egész vagyon pedig Szkvoresnyikivel együtt a Varvara Petrovnáé, hogyan lehet eltávolítani a parazitákat az emberekből dúsgazdag adóbérlő egyetlen lányáé volt.